Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Perhokalastajat ry.
Vanhatie 18
40530 Jyväskylä

sähköposti: hallitus@kspk.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Yhteyshenkilö: Kaisa Terhosalo (kaisa.terhosalo@kspk.fi)

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Keski-Suomen Perhokalastajat ry:n jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä laskutuksen ja henkilön maksukäyttäytymisen seuraaminen. Rekisteriä käytetään myös seuran jäsenten tiedottamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on seuran jäsenyys (rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • syntymäaika
  • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsenyyden päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan tiedot, jotka on toimitettu Keski-Suomen Perhokalastajat ry:n verkkosivuston jäsenhakemuslomakkeella tai sähköpostilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustomme tallentaa evästeitä vieraillessasi verkkosivuillamme. Evästeitä voidaan käyttää hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Sivustolla käytetyt kolmannen osapuolen kuten Facebook ja Instagram tilit saattavat käyttää evästeitä oman käytäntönsä mukaan.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).