Säännöt

KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY:N
SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Perhokalastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Keski-Suomen Perhokalastajat ry on puolueeton ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää perhokalastusta ja hyvää kalamiestapaa, toimia yhdyssiteenä perhokalastajien
kesken ja tehdä yhteistyötä muiden perhokalastusseurojen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• järjestää perhokalastusta koskevia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia

• antaa perhokalastusta koskevia neuvoja ja tietoja

• järjestää säännöllisesti jäseniltoja

• järjestää alan näyttelyjä ja kilpailuja

• järjestää kerholaisten yhteisiä kalastusretkiä

• voi vuokrata tai omistaa kalavesiä tai kiinteää omaisuutta. Yhdistys myös hoitaa
omistamiaan tai vuokraamiaan kalavesiä. Yhdistyksen omistamien tai vuokraamien
kalavesien käytöstä ja käyttömaksuista määrätään erillisissä hallituksen hyväksymissä
järjestyssäännöissä.

• järjestää ohjattua perhonsidontaa

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa varainhankintaa järjestämällä arpajaisia ja myyjäisiä sekä
ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinainen eli äänioikeutettu jäsen on yli 18-vuotias jäsenmaksun maksanut henkilö.

Nuorisojäsen on alle 18-vuotias jäsenmaksun maksanut henkilö.

Kunniajäsen valitaan hallitukselle esitetyn ja hallituksen kokouksessaan hyväksymän ehdotuksen perusteella.

Yhdistys pitää yllä jäsenluetteloa, jossa ovat jäsenten yhteystiedot.

4 §

Yhdistyksestä eroaminen ja jäsenen erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jossa ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §

Jäsenmaksu

Syyskokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille ja
nuorisojäsenille. Kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksuja.

6 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 4–6 muuta
varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimi-/vastuuhenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun
muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa taikka yhdessä toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on siihen
oikeuttanut. Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin merkitsemään yhdistyksen nimen
rahavarojen hoidossa.

8 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsentiedotteessa ja lisäksi yhdistyksen Internet-sivustolla.

11 §

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

12 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

13 §

Nämä säännöt eivät poista jäsenoikeuksia, jotka ovat olleet voimassa yhdistyksen edellisten sääntöjen
aikana.